Autorzy

Trwa wczytywanie

Adam Grzymała-Siedlecki

GRZYMAŁA-SIEDLECKI Adam, właśc. Adam Franciszek Józef Siedlecki (29 I 1876 Wierzbno k. Miechowa - 29 I 1967 Bydgoszcz), kierownik lit., reżyser, dyrektor teatru. Był synem pisarza gminnego Leona Siedleckiego i Julii z Pieprzak-Czajkowskich. W 1894 ukończył gimn. realne w Warszawie; uczęszczał potem do Szkoły Mechaniczno-Technicznej H. Wawelberga i S. Rotwanda. Występował w t. amatorskim. Przez krótki okres był więziony w Cytadeli. Jesienią 1897 wyjechał do Krakowa, gdzie kontynuował studia, równocześ­nie na wydz. matematycznym i humanistycznym Uniw. Jagiellońskiego. W tym czasie rozpoczął pra­cę dziennikarską. Debiutował w 1896 recenzją z Marcina Luby w warsz. "Dzienniku dla Wszyst­kich", 1898-99 należał do zespołu redakcyjnego wydawanego w Krakowie akademickiego miesięcz­nika "Młodość", pisywał w krak. "Życiu", "Kryty­ce", współpracował z pismami o orientacji chrześcijańsko-demokratycznej. W 1902 odbył półroczną podróż do Włoch, nast. był korespondentem krak. "Głosu Narodu" (1902-04). W tym czasie zaczął dodawać do swojego nazwiska herbowy przydomek Grzymała. Prowadził działalność pedag.: w 1901-03 wykładał na Uniw. Ludowym w Krakowie, 1903-05 uczył historii na tajnych kompletach w Warszawie. W 1905 został kier. lit. nowo utworzonego przez F. Frączkowskiego T. Ludowego w Krakowie (był nim przez pół roku). Od poł. 1905 był nauczycielem literatury w szkole dram. M. Przybyłowicza. Od poł. 1906 do 1911 był kier. lit. krak. T. Miejskiego pod dyr. L. {#os#17751}Solskiego{/#}. Solski wspominał, że obej­mując tę funkcję, G.-S. "miał się stać mężem opa­trznościowym repertuaru w teatrze krakowskim". Współpracował tu m.in. przy wystawieniu "Cyda" Corneille'a Wyspiańskiego (1907), skomponował wieczór ku czci zmarłego Wyspiańskiego, dostoso­wał do sceny "Cara Samozwańca" (1908) i "Noc li­stopadową" (1908). Należał do stałych bywalców Zielonego Balonika, w którym sporadycznie wystę­pował na estradzie (np. parodia S. Tarnowskiego), napisał także wspomnienia o początkach tego ka­baretu ("Ludzie Zielonego Balonika", "Teatr" 1951 nr 9). Był jednym z organizatorów założonego w 1910 Związku Artystów i Artystek Teatrów Polskich w Galicji. W tym czasie prowadził też intensywną działalność krytyczno-literacką. W 1911 odbył po­dróż do Francji, Szwajcarii i Anglii. W 1913 został kier. lit. zespołu dramatu WTR (głównym reżyserem byl wówczas L. Solski) i pełnił tę funkcję do 1915, kiedy zarząd T. Rozmaitości objęło zrzeszenie aktor­skie. W przemówieniu wygłoszonym w T. Rozmaitości przed prem. "Zemsty" (26 XII 1913) sformułował program tego teatru, który miał nawiązywać do tradycji Komedii Francuskiej. Współpracował przy pierwszej insc. warsz. "Nocy listopadowej" (T. Roz­maitości, 1915). Pod koniec 1915 należał do współ­organizatorów otwartego w lutym 1916 T. Praskie­go. Latem 1916 został dyr. t. miejskich w Krakowie (T. im. Słowackiego i Ludowy). Repertuar oparł w osiemdziesięciu procentach na dramaturgii polskiej. Był pierwszym w Polsce dyr., który wprowadził tantiemy autorskie od każdego spektaklu; przepro­wadził podwyżkę płac personelu technicznego i uzy­skał dla niego bezpłatną opiekę lekarską, zorgani­zował specjalne przedstawienia, z których dochód przeznaczył na pomoc dla ludności Lubelszczyzny, dotkniętej klęską głodu i epidemią tyfusu. Jako dyr. posiadał, zdaniem J. Warneckiego, "kwalifikacje wręcz wyjątkowe: krytyk i dramaturg, człowiek wielkiej pracy, energii, polotu, oddany teatrowi bez reszty. Gdyby nie powołanie pisarskie, byłby na pewno jednym ze znakomitszych reżyserów. Te jego analizy na próbach, ta trafność uwag przy omawia­niu charakterów postaci scenicznych". W 1918 zre­zygnował z funkcji dyr. t. krak., ponieważ nie mógł dojść do porozumienia z krak. Radą Miejską. Prze­niósł się do Warszawy, gdzie do 1921 był współred. "Tygodnika Ilustrowanego", a w 1920-25 "Rzecz­pospolitej"; w 1920, w czasie wojny pol.-bolszewickiej, był korespondentem wojennym. Od 1925 do 1939 był publicystą i krytykiem teatr. "Kuriera Warszawskiego", jego recenzje "ujawniały niezwyk­łą znajomość niełatwego zawodu aktorskiego" (Warnecki); wybór tych recenzji ukazał się pt. "Z teatrów warszawskich 1926-1939" (Warszawa 1972). Od 1922 stale mieszkał w Bydgoszczy, gdzie zajmował się przede wszystkim pracą literacką. Pisał przeważnie komedie i farsy, grywane w wielu teatrach. Do najpo­pularniejszych należały: "Sublokatorka" (1922), "Popas Króla Jegomości" (1922), "Spadkobierca" (1924), "Ma­mon do wzięcia" (1929); był też autorem powieści. W 1934 reżyserował w Instytucie Reduty własną komedię "Czwarty do brydża", w 1935 opublikował książkę poświęconą L. Solskiemu z okazji jego jubileuszu. Za pracę pisarską został wyróżniony w 1937 Złotym Wawrzynem Polskiej Akademii Lite­ratury. W 1938 opracował scenariusz filmu o Sol­skim pt. "Geniusz sceny" (reż. R. {#os#40678}Gantkowski{/#}). W 1939 wyjechał z Bydgoszczy i zamieszkał w War­szawie, 1940-41 pracował w RGO. Aresztowany 11 XI 1942, do 28 II 1943 był więziony na Pawiaku. Po zwolnieniu z więzienia zamieszkał w Grójeckiem, a po zakończeniu wojny wrócił do Bydgo­szczy. W 1945-48 wykładał w bydg. Szkole Dram., w sez. 1947/48 był jej dyrektorem. W 1949-52 wykładał historię teatru w bydg. szkole instruktorów t. ochotniczych. Został Honorowym Członkiem Ra­dy Teatr., powołanej przez Ministra Kultury i Sztuki (27 V 1946). Od 1946 był także kier. lit. teatru w Bydgoszczy (do sez. 1959/60). Reżyserował m.in.: "Ożenek" i "Przyjaciół" A. Uspienskiego w 1949 w Rzeszowie (tę ostatnią sztukę również w 1949 w T. Młodego Widza w Krakowie), "Powrót posła" (1951), "Intrygę i miłość" (sez. 1954/55), "Rekina i Syrenę" (1956) w Bydgoszczy. W 1946 obchodził w Bydgoszczy jubileusz pięćdziesięciolecia pracy pisarskiej, w 1956 jubileusz sześćdziesięciolecia, a w 1961 jubileusz sześćdziesięciopięciolecia pracy pisarskiej i pięćdziesięciopięciolecia działalności te­atr. - z tej okazji nadano mu tytuł Honorowego Dyrektora T. Polskiego w Bydgoszczy. W ostatnim okresie życia poświęcił się pracy literackiej. Po­wstały wtedy ważne dla historii teatru i literatury książki wspomnieniowe: "Świat aktorski moich cza­sów" (Warszawa 1957), "Niepospolici ludzie w dniu swoim powszednim" (Warszawa 1961), zbiór szkiców "Na orbicie Melpomeny" (Warszawa 1966) i opubli­kowana pośmiertnie przez A. Woycickiego "Tadeusz Pawlikowski i jego krakowscy aktorzy" (Kraków 1971).
Bibl.: Adam Grzymała-Siedlecki. W 70-lecie pracy twór­czej, Kraków 1966; Adwentowicz; Almanach 1966/67; Bar; Dzieje t. krak.; Bibliografia dramatu; Grzymała-Siedlecki: Z t. warsz. (B. Frankowska: Recenzent teatralny"Kuriera Warszawskiego"); Krasiński: Warsz. sceny; Michalik: Dzie­je t. w Krakowie t. 5 cz. 1-2; A.Okońska: Spotkania z ludźmi niezwykłymi, Łódź 1983; Solski; Wspomnienia; Sto­kowa: Wyspiański; SWPP seria 1; W kręgu Adama Grzymały-Siedleckiego i dramaturgii polskiej, Bydgoszcz 1970; Warnecki; WEP (il.); T. Weiss: Legenda i prawda Zielonego Balonika, Kraków 1976; Wilski: Szkolnictwo; Wosiek: Hi­storia t. lud.; Programy, IS PAN (m.in. programy: "Wesela" - Rzeszów 1964, T. im. Słowackiego w Krakowie 1893 -1963); Materiały archiwalne, Izba pamiątek A. Grzyma-ly-Siedleckiego Bydgoszcz; Straus: Repertuar 1914-15, 1915-16.
Ikon.: M. Turwid: Portret, olej - T. Polski Bydgoszcz, repr. M. Turwid: Przygody ze sztuką, Bydgoszcz 1986; E. Gorol: Portret, medal, brąz lany, 1967 - Muzeum Okrę­gowe Bydgoszcz; K. Frycz: Portret, rys. kolor., 1906 - Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza Warszawa; S.J. Kozłowski: Portret, karyk., akw., 1915 - MTWarszawa; K.Sichulski: Portret, karyk., rys. - MNWarszawa; K. Si-chulski: Portret, karyk., rys. - Bibl. Nar. (Zakład Zbiorów Ikonograficznych), repr. B. Koc: Miriam, Warszawa 1980; A. Kamieński: Portret, rys., 1920, repr. Tyg. Ilustr. 1922 nr 14, 24; Charlie (K. Ferster): Portret, karyk., rys., repr. IKC 1935 nr 278 i Z. Nowakowski: Lajkonik, Kraków 1975; Fot. - Arch. Dok. Mech., IS PAN, ZASP.
Film.: Materiały - Archiwum TV Warszawa.
Źródło: Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980 t.II, PWN Warszawa 1994
Adam Grzymała-Siedlecki
Pseud. i krypt.: A.G.S., A.G., Ags., Ant., Jan z Marnowa, Mus, Q., Quis., Sd., Sdl.
Ur. 4 I 1876 w Wierzbnie pod Miechowem, zm. 29 I 1967 w Bydgoszczy.
Publicysta, krytyk teatralny i literacki, dramatopisarz, dyrektor i kierownik literacki teatru, tłumacz.
Zamiłowanie do teatru przejawiał już w dzieciństwie. Po ukończeniu szkoły realnej założył teatrzyk amatorski, w którym występowali m.in. Aleksander Zelwerowicz i Maria Przybyłko-Potocka. W czasie nauki w szkole technicznej, podjętej po ukończeniu szkoły realnej w Warszawie, nawiązał współpracę z tygodnikiem "Dziennik dla Wszystkich", w którym opublikował pierwszą recenzję przedstawienia dramatu "Marcin Luba" według Ignacego Maciejewskiego (Sewera) i Tadeusza Micińskiego w Teatrze Letnim. Za namową redaktora pisma Henryka Perzyńskiego, który odkrył w nim talent literacki, wyjechał na studia - nie do Lwowa, jak zamierzał, przygotowując sie do egzaminów na Politechnikę Lwowską, lecz do Krakowa. Tu nawiązał bliskie kontakty z przedstawicielami ówczesnej cyganerii artystycznej m.in.: Janem Augustem Kisielewskim, Lucjanem Rydlem, Stanisławem Wyspiańskim, Adolfem Nowaczyńskim. W czasie studiów na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, przerywanych wyjazdami zagranicznymi (na Kaukaz, do Szwajcarii, Włoch, na wschodnie rubieże), aktywnie działał w środowisku akademickim oraz artystycznym i rozpoczął współpracę z redakcjami czasopism. Z jego inicjatywy powstało pismo "Młodość", (organ postępowego ugrupowania młodzieżowego), w którym udzielał się jako członek redakcji i publikował swoje pierwsze artykuły (pełen żarliwości szkic "O Słowackim i o nas", portret Jana Augusta Kisielewskiego) oraz dramat ("Niewolnicy krwi" opowieść sceniczna w trzech odsłonach). W tym samym czasie w "Życiu" redagowanym przez Artura Górskiego pełnił rolę korektora, sporadycznie ogłaszając pod pseud. Quis. przeglądy literatury filozoficznej i recenzje książek. Od 1900 nawiązał współpracę z warszawskim tygodnikiem naukowo-literackim, społecznym i politycznym "Głos". Prócz recenzji w dziale "Z teatru", opublikował na jego łamach cykl artykułów o idealnym i nieidealnym teatrze. Bezpardonowo zaatakował nich styl artystyczny warszawskich Rozmaitości oparty na bezwartościowym repertuarze komediowo-farsowym i "mieszczańsko-warszawskim stylu gry aktorskiej na zewnątrz, na efekt, na widowisko". W 1903 został zaangażowany przez Antoniego Beaupré do redakcji "Głosu Narodu", gdzie mógł dokładnie poznać, jak sam określał "sznyt dziennikarski" i doskonalić się także jako recenzent, wypełniając rubrykę "Z teatru". W tym czasie zaczął dodawać do swojego nazwiska przydomek herbowy Grzymała, dla odróżnienia się od Adama Kowalczewskiego, który posługiwał się pseudonimem Siedlecki. W latach 1901-1903 wykładał na Uniwersytecie Ludowym w Krakowie, uczył historii na tajnych kompletach w Warszawie i aktywnie działał na polu teatru. W 1905 założył Teatr Ludowy w Krakowie, a po roku, kiedy teatr zbankrutował, podjął pracę jako kierownik literacki Teatru Miejskiego (potem Teatru im. Juliusza Słowackiego) w Krakowie. Pełnił tę funkcję do 1911. Był jednym z organizatorów założonego w 1910 Związku Artystów i Artystek Teatrów Polskich w Galicji. Należał do stałych bywalców Zielonego Balonika i sporadycznie występował na estradzie, o czym zaświadczał we wspomnieniach opublikowanych na łamach "Teatru" (1951, nr 9). W tym czasie prowadził także na szeroką skalę działalność przekładową i krytycznoliteracką. W 1908 ogłosił drukiem studium pt. "Wyspiański. Cechy i elementy jego twórczości", które do dzisiaj uznawane jest za skarbnicę wiedzy o autorze "Warszawianki", fundamentalne dzieło dla historyków literatury Młodej Polski i historyków teatru. Pisał do poważnych periodyków młodopolskich, do wychodzącej w Krakowie "Krytyki", do warszawskiego miesięcznika literacko-artystycznego i naukowego "Sfinks" (1908, 1910-1912) oraz do "Museionu" (1911-1913), pisma rozprawiającego się z epigonami literatury modernistycznej. Nawiązał także współpracę z innymi pismami: ze "Słowem Polskim", "Gazetą Warszawską, "Głosem Warszawskim", "Tygodnikiem Polskim", a przede wszystkim z krakowskim "Czasem"(1906-1916), w którym początkowo recenzował książki, a od 1912 także przedstawienia teatralne w dziale "Z Teatru". Nie pełnił już wówczas funkcji kierownika literackiego Miejskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego, gdyż w latach 1913 -1915 rozpoczął pracę w Teatrze Rozmaitości w Warszawie, najpierw jako kierownik literacki, a potem jako wicedyrektor. W 1916 wrócił na krótko do Krakowa i przez dwa lata kierował Teatrem Miejskim. Od 1918 zamieszkał ponownie w Warszawie, a w 1922 przeniósł się na stałe do Bydgoszczy, gdzie oddał się pracy literackiej. Nie przeszkadzało mu to jednak angażować się w życie kulturalne stolicy. Udzielał się głównie jako redaktor i krytyk teatralny; od 1919 był redaktorem naczelnym "Tygodnika Ilustrowanego", a w latach 1920-1925 członkiem zespołu redakcyjnego "Rzeczpospolitej"; w "Kurierze Warszawskim" od 1925 wespół z Tadeuszem Kończycem prowadził stały dział recenzji teatralnych pt. "Z teatru" i "Z recenzyjnego stołu". Publikował także w "Myśli Narodowej", poznańskiej "Tęczy" oraz w "Kronice Polski i Świata" (w dziale "Książka i scena", 1938-1939). Jednocześnie wzbogacał swój dramaturgiczny dorobek o coraz to nowe tytuły, które pojawiały się na afiszach teatrów przede wszystkim w Warszawie i Bydgoszczy. W dwudziestoleciu swe prapremiery miały m.in.: "Sublokatorka", "Popas Króla Jegomości", "Spadkobiercy", "Maman do wzięcia", "Czwarty do brydża" i "Ormianin z Bejrutu". Przyniosły one Siedleckiemu wielkie powodzenie u publiczności, i, jak sam wspominał, "potworne recenzje". Rok przed wybuchem wojny zadebiutował jeszcze jako scenarzysta i komentator w filmie o Ludwiku Solskim "Geniusz sceny", wyświetlanym w kinach w 1939. Wojna zastała go w Warszawie, w 1942 został aresztowany i uwięziony na Pawiaku. Po zwolnieniu schronił sie na Bielanach w Grójeckiem, gdzie kontynuował prace literackie. Po wojnie powrócił do Bydgoszczy, w latach 1949-1952 wykładał w miejscowej Szkole Dramatycznej, a od 1946 był kierownikiem literackim Teatru w Bydgoszczy. Od 1952 roku nawiązał współpracę z dwutygodnikiem "Teatr", jako członek kolegium redakcyjnego i publicysta. Teksty o teatrze, także recenzje teatralne i portrety aktorów umieszczał również na łamach "Za i przeciw" (1965-1967), "Ziemi Pomorskiej" i "Ilustrowanego Kuriera Polskiego". W 1966 obchodził jubileusz siedemdziesięciolecia pracy twórczej. Za zasługi został odznaczony wieloma nagrodami państwowymi (Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Komandorskim, Orderem Odrodzenia Polski), za osiągnięcia literackie przyznano mu jeszcze w 1937 Złoty Wawrzyn Polskiej Akademii Literatury. Pod koniec życia poświęcił się przede wszystkim pracy krytycznoliterackiej i historycznoteatralnej. Swoją uwagę kierował już wówczas na sprawy i ludzi Młodej Polski. Wiele artykułów publikowanych najpierw na łamach prasy Siedlecki uzupełnił, poprawił i zebrał w tomy, które ukazały się jeszcze za jego życia: "Świat aktorski moich czasów" (1957), "Pawlikowski jako reżyser" (1965), "Na orbicie Melpomeny" (1966). Pozostały dorobek częściowo przygotowany do druku ukazał się już po śmierci autora. Siedlecki zmarł w Bydgoszczy ukończywszy dziewięćdziesiąt jeden lat.
Na imponujący dorobek Grzymały składają się zarówno studia krytycznoliterackie, utwory dramatyczne, liczne przekłady, jak również recenzje teatralne, portrety aktorskie oraz artykuły i polemiki. Większość prac (około półtora tysiąca) powstawała w trybie pracy dziennikarskiej, ogłaszał je Siedlecki w dziennikach, czasopismach kulturalnych i periodykach teatralnych. Pisał je przez całe życie, zyskując sobie przydomek nestora krytyki teatralnej i literackiej oraz rangę znamienitego znawcy twórczości Stanisława Wyspiańskiego i Aleksandra Fredry. Mimo braku przygotowania polonistycznego, co często podkreślał, potrafił drobiazgowo analizować dramaty i utwory prozatorskie, wielekroć zdobywając się na ich nowatorskie odczytanie. Uznawano go za wnikliwego interpretatora , a nawet badacza, zaskakującego świeżością i oryginalnością spojrzenia . Dzięki znajomości praktyki teatralnej, której nabył współpracując z zawodowymi teatrami jako sekretarz literacki, dyrektor, pisarz dramatyczny, "reżyser stolikowy" czy wręcz dramaturg, potrafił dostrzec w recenzowanych przedstawieniach zasługi każdego z ich współtwórców, przede wszystkim aktorów. Choć zgodnie z modelem dziewiętnastowiecznej krytyki teatralnej szczególną uwagę poświęcał w swych recenzjach zaprezentowaniu dramatu i jego autora, to nie poprzestawał na tym. Starał się drobiazgowo analizować, opisać i ocenić grę aktorską oraz choćby jednym zdaniem podsumować pracę reżysera i scenografa. Wielokrotnie pisał także przedpremierowe wprowadzenia w problematykę dramatu. Należał w tym względzie do tradycjonalistów, ale to, co wyróżniało go pośród innych recenzentów, to szczególne zainteresowanie publicznością i jej reakcjami na przedstawienie. Spotykał go w związku z tym zarzut schlebiania widzom, których potrzeby starał się zauważać, nie bacząc na obowiązek krytyka wychowywania i przygotowania publiczności do przyjęcia bardziej ambitnego repertuaru. Wyjaśniając istotę i odrębność teatru Siedlecki wielokrotnie podkreślał, że polegają one na "wzajemnym współdziałaniu aktora i widza, współautorstwie w teatralnem misterium, wzajemnym elektryzowaniu się sceny i widowni. W tym tkwi istota teatru i jego psychologiczna odrębność wśród innych sztuk" ("Kurier Warszawski" 1934, nr 134). W sztukach teatralnych najwięcej interesował go ukazywany tam człowiek, dlatego w jego recenzjach poczesne miejsce zajmowała analiza psychologiczna postaci dramatycznych, której dopełnieniem był opis kreacji aktorskich, dzięki którym ożywały i nabierały kolorów nawet papierowe figury.
Na tle bogatej w indywidualności krytyczne epoki Grzymała wyróżniał się rzetelnością i skromnością osobistą. W oddziaływaniu na swą współczesność odegrał mniej znaczącą rolę niż Tadeusz Żeleński -Boy, Karol Irzykowski czy nawet Jan Lorentowicza. Nie zaliczał się do ówczesnych koryfeuszy krytyki, nie praktykował recenzji fachowej, teatrologicznej, co wynikało jak sam twierdził, (...) z dziennikarskiej tendencyjności na usługach publicystyki". Tego rodzaju podejście dyktowało mu służebną rolę wobec odbiorcy, dla którego rzeczy trudne winny stać się dostępne. Taka postawa (utylitarna i pozytywistyczna) nie przeszkadzała Siedleckiemu wdawać się w liczne polemiki, z których najgłośniejsza wiązała się z pracami teatralnymi Leona Schillera, przede wszystkim z inscenizacją "Dziejów grzechu" Żeromskiego w Teatrze Polskim, które zdaniem krytyka obniżały społeczną rangę teatru, deprawowały widza i miały na niego demoralizujący wpływ. Skłonny uznać różne punkty widzenia krytyków i różne kryteria oceny przedstawień, optował za nierozdzielaniem sztuki od życia, estetyki od moralności, dobrego smaku od budującego przesłania. Wiele interwencji miało charakter doraźny i wiązało się z organizacją życia teatralnego, chodziło m.in. o niedoinwestowanie prowincjonalnych scen a także o niedostatki repertuarowe, na co receptą miała być mobilizacja rodzimych twórców choćby w zakresie przeróbek dramatów historycznych pisanych wszakże nie w duchu męczeństwa, lecz optymizmu i wiary w powodzenie. Siedlecki wielokrotnie podkreślał w swych recenzjach i wypowiedziach publicystycznych znaczenie repertuaru polskiego, o którym decydowały nie tylko dzieła dawnych pisarzy: Jana Kochanowskiego, Fredry, Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida, Michała Bałuckiego, Józefa Blizińskiego czy Józefa Korzeniowskiego, ale również starania młodych dramatopisarzy. Zainicjowana w 1925 na łamach "Kuriera Warszawskiego" akcja dowartościowania lekceważonego polskiego repertuaru, zarówno klasyki, jak i współczesnej twórczości dramatycznej, już rok później przyniosła pożądane efekty: zagraniczne ramoty zastępowała polska "produkcja" dramatyczna. Siedlecki polemizował zarówno z krytykami (z Boyem, Irzykowskim) jak i z literaturoznawcami (np. z Eugeniuszem Kucharskim) ioraz historykami teatru. Zabierał głos nie tylko w sprawach aktualnych, ale także zasadniczych, np. w sprawie odczytań Fredry, rozumienia prac Wyspiańskiego, dziejów teatru Młodej Polski, a starając się rzeczowo odpowiadać na zarzuty, wykorzystywał swą rozległą wiedzę i bliskie kontakty ze środowiskiem ludzi teatru, zwłaszcza z początku wieku.
Już pierwsze próby recenzenckie świadczyły o talencie literackim Siedleckiego. Nawet w krótkich prasowych wypowiedziach potrafił zajmująco wprowadzić czytelnika w podstawowe treści dramatu i celnie wskazać mu teatralne walory przedstawienia. Dłuższe formy (artykuły i recenzje w odcinkach) rezerwował dla dzieł wybitnych - zarówno należących do klasyki (jak "Cyd" Corneille'a, komedie Fredry, tragedie Słowackiego ), jak i dla osiągnięć współczesnych mu pisarzy: Kisielewskiego, Tadeusza Rittnera, Karola Huberta Rostworowskiego, Jerzego Szaniawskiego, a przede wszystkim Wyspiańskiego. Jako orędownik twórczości rodzimej potrafił doszukać się wartości nawet w dramaturgii użytkowej, w lekkich komediach, farsach, takich autorów jak Stanisław Miłaszewski, Włodzimierz Perzyński, Stefan Kiedrzyński, Stefan Krzywoszewski, Hieronim Morstin. Dowodził wielokrotnie, że z powodzeniem mogą one zastąpić w repertuarze teatrów warszawskich farsy węgierskie i francuskie, wprowadzane dla podreperowania teatralnego budżetu. To przyniosło mu miano zwolennika teatru popularnego, nieprzychylnego teatralnym eksperymentom.
Siedlecki w swej karierze krytycznej recenzował przede wszystkim spektakle wystawiane w Teatrze Miejskim w Krakowie (przed I wojną światową okresowo zasilał działy recenzji w "Czasie" i "Głosie Narodu") oraz sztuki grane na deskach teatrów warszawskich, przez piętnaście lat współpracując jako stały recenzent z "Kurierem Warszawskim". W pierwszym dziesięcioleciu po II wojnie nadal publikował na łamach "Za i przeciw" oraz "Teatru i Filmu" (pod tym tytułem ukazywał sie "Teatr" w latach 1957-1958). Pisał recenzje, ale już zdecydowanie rzadziej, częściej w tych latach kreślił sylwetki aktorów, którzy odeszli, wykorzystując materiały z przygotowywanych publikacji książkowych oraz tworzył studia krytyczne o twórczości pisarzy scenicznych ( Henryku Ibsenie, Włodzimierzu Perzyńskim). Portrety wypełniał nie tylko informacjami biograficznymi, anegdotami, ale także bezcennymi uwagami o pracy teatralnej i kulisach życia teatralnego. Drobiazgowo kreślone prze niego studia postaci teatralnych stworzonych przez wielkich artystów sceny polskiej: Ludwika Solskiego, Helenę Modrzejewską, Mieczysława Frenkla miały, zdaniem Edwarda Csató, walor "intelektualnego ujęcia, a nie tylko opisu faktów", pokazywały "sedno i jadro teatralności", którą dla Grzymały-Siedleckiego było odkrywanie przez aktora istoty granej postaci.(Csato, s. 34)
W przeciągu bez mała siedemdziesięciu lat pisarstwa krytycznoteatralnego ewoluowały poglądy Siedleckiego, sposób pisania, stosowane metody analizy i kryteria oceny dzieła. Początkowo był w swych ocenach bezkompromisowy, tępił przeciętność, błahość treści, z czasem sądy swe złagodził i w recenzowanych dramatach oraz przedstawieniach starał się dostrzec nawet nikłe wartości.
Siedlecki posługiwał sie różnymi gatunkami wypowiedzi prasowej z niezrównaną swobodą, zachowując właściwą dla nich formę i różnorodną stylistykę. Miał talent do interesujących point i celnych określeń (Towarzystwo Krzewienia Kultury Teatralnej współodpowiedzialne za usprawnienie finansowania teatrów nazywał Towarzystwem Krzepienia Kasy Teatralnej). Jego styl wyróżniały: "tęgość i zamaszystość pisarskiej frazy, barwność porównań", a także talent słowotwórczy objawiający się licznymi neologizmami, tworzonymi nie dla efektu, lecz z potrzeby uchwycenia istoty rzeczy (o sztuce W. Grubińskiego pisał, że jest to "pontyfikalny madrygał"). Rzetelnie przygotowywał każdą wypowiedź, o czym świadczy znajomość recenzowanych dzieł i biografii literackich ich twórców, których portrety duchowe starał się tworzyć, wnikając w indywidualny styl dramaturga - wypadkową artystycznych poszukiwań, odwołań do tradycji i zanurzenia w epoce. Cechowała go znajomość przedmiotu i precyzja rozumowania. Pisał jasno, zrozumiale, od czasu do czasu inkrustując wypowiedź zwrotami o charakterze metaforycznym, celnym obrazowym porównaniem, łacińską sentencją. "Krytyk - jak twierdził Michał Rusinek - podszyty był w nim literatem" (M. Rusinek, s. 5). Uprawiał krytykę teatralną nie tyle dziennikarską, ile publicystyczną. Nie starał się tuszować subiektywizmu swych sadów i opinii, świadczyły bowiem one o jego głębokim zainteresowaniu zarówno spektaklem, dramatem, jak i ich twórcami. Ułatwiało mu to nawiązanie bliższych relacji z czytelnikiem. Często wkraczał w swych wypowiedziach recenzenckich, artykułach i portretach twórców na pole historyka teatru. Zyskał sobie tym miano "archiwisty typów ludzkich" i "encyklopedysty życia teatralnego i ludzi teatru."
Bibliografia podmiotowa:
Bibliografia ogólna: "Dziennik dla Wszystkich" 1897; "Młodość 1897-1900; "Życie" 1898, "Głos" 1900-1901; "Głos Narodu" 1902-1905, , "Tygodnik Ilustrowany" 1900-1909, "Czas"1905-1916, "Nasz Kraj" 1906-1907, "Przegląd Poranny" 1906-1908, "Świat" 1906-1908, 1910-1912; "Sfinks"1908,; "Słowo Polskie" 1908; "Gazeta Warszawska" 1910-1913; "Głos Warszawski" 1911-1912; "Museion" 1911-1913; "Tygodnik Polski" 1912; "Tygodnik Ilustrowany" 1918-1919; "Rzeczpospolita" 1920-1925; "Kurier Warszawski" 1925-1939; "Gazeta Warszawska" 1930-1932; "Myśl Narodowa" 1930-1937; "Tęcza" 1930; "Kronika Polski i Świata" 1938-1939; "Ilustrowany Kurier Polski" 1947-1948; "Teatr" 1952- 1966 , "Pomorze"; "Za i Przeciw" 1965-1967; "Teatr i Film" 1957, "Dialog" 1964.
Bibliografia szczegółowa:
Recenzje w tomach zbiorowych:
1/ Na orbicie Melpomeny, Warszawa 1966. (zawartość tomu
Aleksander Fredro. W gnieździe fredrowskim. Ziemia i ludzie, "Rzeczpospolita" 1921, nr 102, 113, 114, 128, 129; Trzy mury graniczne w "Zemście" Fredry, "Myśl Narodowa" 1926, nr 1,2,3; Papkin, "Scena Polska" 1922, nr 5, 6, 7; , O "Ślubach panieńskich", "Tygodnik Ilustrowany" 1921, nr 36, 38, 39, 41, 42, 43; Stanisław Wyspiański. Walewski czy Wyspiański, "Teatr" 1964, nr 1,2; U kolebki "Wesela", "Pamiętnik Teatralny" 1953, z.4; Z bronowickiej chałupy do Pałacu Kultury, [ "Wesele" w Teatrze Wojska Polskiego, reż. M. Broniewska, J. Świderski, Warszawa 1955], "Teatr" 1955, nr20, 21, 23; Prapremiera "Cyda" Wyspiańskiego, [program teatralny z przedstawienia "Cyda" w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1961]; Nad "Sędziami" Wyspiańskiego, "Dialog" 1964, nr 4; Jan August Kisielewski. Rysopis fizyczny i duchowy, "Warszawianka" 1923, nr 101, 104, 106, 107; List do panny Broni, "Warszawianka" 1925, nr 121; Krytyk i teoretyk dramatu,
Warszawianka" 1925, nr 115; Pierwszy dramat, "Warszawianka" 1925, nr 118; Komediopisarz, "Dialog" 1965, nr 11. Na orbicie Melpomeny. Ibsen i ibsenizm, "Teatr" 1956, nr 23, 24; Po zapustach popielec - Flers i Caillavet, "Dialog" 1966, nr 3; Paralela Gorki-Czechow, "Teatr" 1966, nr 7; Jan Lorentowicz, "Za i przeciw" 1966, nr 4; Witold Noskowski, "Za i przeciw" 1966, nr 3; Karol Frycz, "Teatr" 1963, nr 20
2/ Z teatrów warszawskich 1926 - 1939, Warszawa 1972. (zawartość tomu:)
"Wino, kobiet i dancing Kiedrzyńskiego [reż. K. Borowski, dekor. S. Śliwiński, Teatr Polski 1926], "Kur. Warsz." 1926, nr 97; Po polskiej premierze w Teatrze Polskim, "Kur. Warsz." 1926, nr 108; Przed "Nie-Boska Komedią" w Teatrze im. W. Bogusławskiego, "Kur. Warsz."1926, nr 151; "Sen srebrny Salomei" Słowackiego [układ i reż. T. Trzciński, dekor. W. Drabik, Teatr Narodowy, 16. IX 1926, "Kurier Warszawski" 1926, nr 256; "Dzieje grzechu Żeromskiego [insc. L. Schiller, dekor. K. Frycz, muz. J. Maklakiewicz, Teatr Polski 20 X 1926], "Kurier Warszawski" 1926, nr 289; O granice krytyki teatralnej, "Kurier Warszawski" 1926, nr 294; Świętoszki i Trissotiny, "Kurier Warszawski" 1926, nr 295; "Klątwa" Wyspiańskiego [reż. A. Węgierko, dekor. S. Śliwiński, Teatr Mały, 28 X 1926] "Kurier Warszawski" 1926, nr 298; "Uśmiech losu" Perzyńskiego [reż. T.Trzciński, dekor. W. Drabik, Teatr Narodowy, 17 XII 1926], "Kurier Warszawski" 1926, nr 347; Z wizytą u Dra Siewskiego, "Kurier Warszawski" 1927, nr 20; "Farys" Miłaszewskiego, "Kurier Warszawski" 1927, nr ; "Aktorki" Krzywoszewskiego [reż. L. Solski, dekor. W. Drabik, Teatr Narodowy, 8.VII 1926], "Kurier Warszawski" 1927, nr 186; "Pan Damazy" Blizińskiego [reż. K. Kamiński, dekor. W. Drabik, Teatr Narodowy, 16 X 1927], "Kurier Warszawski" 1927, nr 283; "Walka" Krzywoszewskiego [reż. E. Chaberski, dekor. W. Drabik, Teatr Narodowy, 9 III 1927], "Kurier Warszawski" 1927, nr 70; "Tamten" Zapolskiej. Przed dzisiejszym wznowieniem w Teatrze Polskim, "Kurier Warszawski" 1927, nr 240; "Tamten" Zapolskiej [reż. K. Borowski, dekor. S. Śliwiński, Teatr Polski, 30 VIII 1927], "Kurier Warszawski" 1927, nr 242; "Dziękuję za służbę" Perzyńskiego [reż. E. Chaberski, dekor. W. Drabik, Teatr Narodowy, 18 IX 1928], "Kurier Warszawski" 1928, nr 260; "Adwokat i róże" Szaniawskiego [reż. A. Zelwerowicz, dekor. W. Drabik, Teatr Nowy, 18 I 1929], "Kurier Warszawski" 1929, nr 19; "Fantazy" Słowackiego [reż. J. Osterwa, dekor. W. Drabik, Teatr Narodowy, 13 II 1929], "Kurier Warszawski" 1919, nr 45; "Rozum i głupstwo" Perzyńskiego [reż. K. Borowski, dekor. S. Śliwiński, Teatr Polski, 17 V 1929], "Kurier Warszawski" 1929, nr 137; "Śluby panieńskie" Fredry [reż. S. Stanisławski, dekor. K. Frycz, Teatr Mały, 27 VI 1929], "Kurier Warszawski" 1929, nr 179; "Bolesław Śmiały" Wyspiańskiego [reż. i inscen. L. Schiller, dekor. K. Frycz, widowisko odtworzone podług inscen. S. Wyspiańskiego w ramach Festiwalu ku czci setnej rocznicy śmierci W. Bogusławskiego, Teatr Polski, 13 VII 1929], "Kurier Warszawski" 1929, nr 191; "Krakowiacy i górale, "Kurier Warszawski" 1929, nr 196; "niespodzianka" Rostworowskiego [reż. L. Solski, dekor.W. Drabik, Teatr Narodowy, 18 X 1929], "Kurier Warszawski" 1929, nr 290; "Wilki w nocy" Rittnera przed dzisiejszą premierą [reż. S. Stanisławski, dekor. S. Śliwiński, Teatr Mały, 18 I 1930], "Kurier Warszawski" 1930, nr 17; "Don Juan" Rittnera [ reż. J. Osterwa, dekor. W. Drabik, Teatr Narodowy, 6 III 1930], "Kurier Warszawski" 1930, nr 65; "Kochankowie z Werony" Iwaszkiewicza [reż. J. Warnecki, dekor. W. Drabik, Teatr Nowy, 28 III 1930], "Kurier Warszawski" 1930, nr 87; "Legion" Wyspiańskiego [reż. E. Chaberski, dekor. W. Drabik, ilustr. muz. L. Marczewski, Teatr Wielki, 14 IV 1930], "Kurier Warszawski" 1930, nr 104; Kilka słów o repertuarze Teatru Narodowego, "Kurier Warszawski" 1930, nr 147; Odpowiedź na odpowiedź, "Kurier Warszawski" 1930, nr 160; "Odprawa posłów greckich" Kochanowskiego [uroczyste przedstawienie w związku z czterechsetną rocznicą urodzin Jana Kochanowskiego, reż. J. Warnecki, Teatr Narodowy, 14 VI 1930], "Kurier Warszawski" 1930, nr 162; "Dzieje Józefa" Perzyńskiego [reż. J. Śliwicki, Teatr Narodowy, 20 VIII 1930], "Kurier Warszawski" 1930, nr 228; "Noc listopadowa" Wyspiańskiego [inscen. i reż. S. Wysocka, dekor. i kostiumy K. Frycz, muz. L. Marczewski, Teatr Polski, 29 XI 1930], "Kurier Warszawski" 1930, nr 328; Rocznica listopadowa w teatrach [J. Słowacki, "Spisek koronacyjny ( akt III "Kordiana"), inscen. i reż. J. Osterwa, dekor. W. Drabik, muz. A. Dołżycki, Teatr Narodowy, 28 XI 1930, S. Wyspiański, "Noc listopadowa", inscen. i reż. S. Wysocka, S. Wyspiański, "Warszawianka", reż. E. Chaberski, dekor. W. Drabik, Teatr Nowy, 29 XI 1930], "Kurier Warszawski" 1930, nr 330; "Lekkomyślna siostra" Perzyńskiego [reż. S. Stanisławski, dekor. K. Frycz, Teatr Mały, 2 XII 1930], "Kurier Warszawski" 1930, nr 311; Jerzy Szaniawski laureatem Państwowej Nagrody Literackiej, "Kurier Warszawski" 1930, nr 333; "O żonach złych i dobrych" Nowaczyńskiego [reż. L. Solski, dekor. W. Drabik, Teatr Narodowy, 24 II 1931], "Kurier Warszawski" 1931, nr 56; "Dzień jego powrotu" Nałkowskiej [reż. E. Chaberski, dekor. W. Drabik, Teatr Narodowy, 11 IV 1931], "Kurier Warszawski" 1931, nr 100; "Pod falami" Hertza [reż. W. Biegański, dekor. W. Drabik, Teatr Nowy, 24 IV 1931], "Kurier Warszawski" 1931, nr 114; "Przeprowadzka" Rostworowskiego [reż. L. Solski, dekor. W. Drabik, Teatr Narodowy, 8 V 1931], "Kurier Warszawski" 1931, nr 128; Zamiast recenzji teatralnej, "Kurier Warszawski" 1931, nr 246; "Drugie imię miłości" Miłaszewskiego [ reż. W. Biegański, dekor. K. Frycz, Teatr Nowy, 21 XII 1931], "Kurier Warszawski" 1931, nr 350; "Fortepian" Szaniawskiego [reż. E. Chaberski, dekor. K. Frycz, Teatr Narodowy, 12 I 1932] "Kurier Warszawski" 1932, nr 12; "Damy i Huzary" Fredry [ reż. S. Jaracz i S. Perzanowska, dekor. i kostiumy J. Zaruba, Teatr Ateneum, 8 I 1932], "Kurier Warszawski" 1932, nr 14; "Szczęście od jutra" Kiedrzyńskiego [reż. A. Zelwerowicz, dekor. S. Śliwiński, Teatr Mały, 22 I 1932], "Kurier Warszawski" 1932, nr 23; "Damy i Huzary", "Kurier Warszawski" 1932, nr 98; "komedia amerykańska" Nowaczyńskiego [reż. A. Zelwerowicz, dekor. S. Śliwiński, Teatr Polski, 6 V 1932], "Kurier Warszawski" 1932, nr 125; "Miłość panieńska" Kuncewiczowej [reż. A. Węgierko, dekor. S. Śliwiński, Teatr Mały, 4 V 1932], "Kurier Warszawski" 1932, nr 126; "Dzika pszczoła" Morstina [reż. A. Zelwerowicz, dekor. S. Śliwiński, Teatr Mały, 28 V 1932], "Kurier Warszawski" 1932, nr 149; "Wesele" Wyspiańskiego [reż. L. Solski, dekor. i kostiumy K. Frycz, Teatr Narodowy, 28 XI 1932], "Kurier Warszawski" 1932, nr 330; "Most" Szaniawskiego [reż. K. Borowski, dekor. K. Frycz, Teatr Narodowy, 31 I 1933], "Kurier Warszawski" 1933, nr 31; "Dramat Kaliny" Kaweckiego [reż. E. Chaberski, dekor. K. Frycz, Teatr Letni 10 III 1933], "Kurier Warszawski" 1933, nr 70; "Pan Jowialski" Fredry [reż. E. Chaberski, dekor. W. Drabik, Teatr Narodowy, 19 IV 1933], "Kurier Warszawski" 1933, nr 108; "Sprawa Dantona" Przybyszewskiej [inscen. i reż. A. Zelwerowicz, dekor. S. Śliwiński, Teatr Polski, 30 IX 1933], "Kurier Warszawski" 1933, nr 273; Kilka słów o tegorocznym repertuarze. Niesporne zyski repertuaru reprezentacyjnego, jubileuszowa inscenizacja "Zemsty" [reż. K. Borowski, dekor. S. Jarocki, Teatr Narodowy, 19 X 1933. Dla uczczenia stulecia komedii i trzydziestolecia pracy scenicznej Jerzego Leszczyńskiego], "Kurier Warszawski" 1933, nr 310; "Milcząca siła" Morozowicz - Szczepkowskiej. "Murzynek" Szaniawskiego ["Milcząca siła, reż. Z. Modrzewska, "Murzynek" reż. Instytut Reduty, 3 XII 1933], "Kurier Warszawski" 1933, nr 335; "W małym domku" Rittnera [reż. K. Benda, dekor. M. Różański, Teatr Kameralny, 28 II 1934], "Kurier Warszawski" 1934, nr 60; "Kajus Cezar Kaligula" Rostworowskiego [reż. L. Schiller, dekor. S. Śliwiński, muz. J. Maklakiewicz, tańce T. Wysocka, Teatr Polski, 16 V], "Kurier Warszawski" 1934, nr 138; "Egipska pszenica" Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej [reż. J. Warnecki, dekor. S. Jarocki, Teatr Nowy, 28 IX 1934], "Kurier Warszawski" 1934, nr 271 a.; "Dziady" Mickiewicza [inscen. i reż. L. Schiller, dekor. A. Pronaszko, kier. muz. R. Palestra, tańce T. Wysocka, Teatr Polski, 15 XII 1934], "Kurier Warszawski" 1934, nr 347; "Teoria Einsteina" Cwojdzińskiego [reż. J. Osterwa, Instytut Reduty, 23 XII 1934], "Kurier Warszawski" 1934, nr 354; "Herod" Młodożeńca [reż. E. Poreda, Teatr Comoedia, 29 XII 1934], "Kurier Warszawski" 1935, nr 5; "Krysia" Szaniawskiego [reż. A. Zelwerowicz, dekor. S. Jarocki, Teatr Narodowy, 14 III 1935], "Kurier Warszawski" 1935, nr 76; "Uciekła mi przepióreczka" Żeromskiego [reż. A. Zelwerowicz, dekor. S. Jarocki, Teatr Narodowy, 14 III 1935], "Kurier Warszawski" 1935, nr 76; "Uciekła mi przepióreczka" Żeromskiego [reż. J. Osterwa, Teatr Narodowy, 9 XI 1935], "Kurier Warszawski" 1935, nr 310; "Cyd" Corneille'a- Wyspiańskiego [reż. K. Borowski, dekor. W. Daszewski, Teatr Narodowy, 27 XI 1935], "Kurier Warszawski" 1935, nr 327; "Wielki Fryderyk" Nowaczyńskiego [reż. L. Solski, dekor. i kostiumy S. Jarocki, Teatr Narodowy, 31 XII 1935], "Kurier Warszawski" 1936, nr 3; "Niedobra miłość Nałkowskiej [reż. R. Ordyński, dekor. S. Śliwiński, Teatr Narodowy, 29 I 1936], "Kurier Warszawski" 1936, nr 29; "Pierścień wielkiej damy" [reż. J. Osterwa, dekor. S. Rzecki, Instytut Reduty, 22 III 1936], "Kurier Warszawski" 1936, nr 96; "Głupi Jakub" Rittnera [reż. E. Wierciński, dekor. S. Jarocki, Teatr Narodowy, 23 V 1936], "Kurier Warszawski" 1936, nr 144; "Dowód osobisty" Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej [reż. K. Borowski, dekor. S. Jarocki, Teatr Nowy, 2 X 1936], "Kurier Warszawski" 1936, nr 271; "Cyganeria warszawska" Nowaczyńskiego [reż. L. Solski, dekor. S. Jarocki, Teatr Narodowy, 1 XII 1936], "Kurier Warszawski" 1936, nr 332; Najlepszy utwór dramatyczny [O "Lecie w Nohant" J. Iwaszkiewicza], "Kurier Warszawski" 1937, nr 102; "Freuda teoria snów" Cwojdzińskiego [reż. E. Wierciński, dekor. S. Śliwiński, Teatr Mały, 27 IV 1937], "Kurier Warszawski" 1937, nr 118; "Cezar i człowiek" Nowaczyńskiego [reż. A. Węgierko, dekor. i kostiumy Z. Węgierkowa, układ muz. K. Stromenger, tańce w układzie J. Hryniewieckiej, Teatr Polski, 5 VI, 10 VI 1937], "Kurier Warszawski" 1937, nr 157; "Skiz Zapolskiej [reż. A. Zelwerowicz, dekor. S. Jarocki, Teatr Nowy, 16 X 1937], "Kurier Warszawski" 1937, nr 289; Balladyna" Słowackiego [inscen. F. Ruszczyc, reż. J. Osterwa, dekor. wg planów Ruszczyca, wykonano pod kierunkiem S. Jarockiego, ilustr. muz. H. Opieńskiego, Teatr Narodowy, 28 I 1938], "Kurier Warszawski" 1938, nr 30; Karol Hubert Rostworowski, "Kurier Warszawski" 1938, nr 35; Norwid a teatr. Z powodu wydania pełnego zbioru dzieł dramatycznych Norwida, "Kurier Warszawski" 1938, nr 52; "Bunt Absalona" Miłaszewskiego [reż. K. Borowski, dekor. i kostiumy S. Jarocki, muz. J. Maklakiewicz, Teatr Narodowy, 9 III 1938, nr 67; "Noc listopadowa" Wyspiańskiego [inscen. i reż. A. Węgierko, dekor. S. Śliwiński, kostiumy Z. Węgierkowa, muz. L. Marczewski, Teatr Polski, 31 III 1938], "Kurier Warszawski" 1938, nr 91; "Dziewczyna z lasu" Szaniawskiego [reż. S. Perzanowska, dekor. W. Daszewski, Teatr Ateneum, 19 I 1939], "Kurier Warszawski" 1939, nr 21; "Miłość czysta u kąpieli morskich" Norwida. "Odwiedziny o zmroku" Rittnera. "Czasu jutrzennego" Czechowicza [inscen. W. Horzyca, reż. A. Zelwerowicz, dekor. A. Pronaszko, Teatr Nowy, 4 II 1939], "Kurier Warszawski" 1939, nr 38; "Obrona Ksantypy" Morstina [ rez. E. Wierciński, dekor. i kostiumy T. Roszkowska, Teatr Polski, 10 II 1939], "Kurier Warszawski" 1939, nr 45; "Wesele Fonsia" Ruszkowskiego [reż. K. Borowski, dekor. W. Daszewski, Teatr Narodowy, 11 VIII 1939], "Kurier Warszawski" 1939, nr 223; O cnotę duchową, "Kronika Polski i Świata" 1938, nr 14; Wynarodowiony repertuar w polskich teatrach, "Kronika Polski i Świata" 1938, nr 21; Przed sezonem teatralnym. Koszty handlowe niekompetencji, "Kronika Polski i Świata" 1938, nr 33.
3/ Świat aktorski moich czasów, Warszawa 1973;
4/ Rozmowy z samym sobą, Kraków 1972.
Recenzje teatralne w czasopismach:
"Marcin Łuba" [dramat w 4 aktach Sewera, współpraca T. Miciński. Teatr Letni w Ogrodzie Saskim, 1897], "Dziennik dla Wszystkich", 1897, nr 136,137; Sdl., Z teatru: "Parodie miłości": szkic sceniczny [Bolesława Gorczyńskiego], "Głos" 1900, nr 42; Sardou V: "Księżna Marta" , "Głos" 1900, nr 44; Benefis Grzywińskiego. "Towarzyszka" Schnitzlera, "Świadek" Vrchlichlego, "Głos" 1900, nr 50; Aktualności bieżące: "Królowa Bajki" pastel księżycowy Mariana Tatarkiewicza, "Jak liście" sztuka w 4 aktach Józefa Giocosy, "Głos" 1900, nr 52; Sdl., Występ p. Modrzejewskiej w "Gnieździe rodzinnem" [Sudermana], T. Krakowski, "Głos Narodu" 1903, nr 19; Sdl., Teatr Miejski Maskoffa: "Jesiennym wieczorem", "Warszawianka" Wyspiańskiego - Modrzejewska, "Głos Narodu" 1903, nr 22; "Syn królewski": dramat w 3 aktach Adama Krechowieckiego, "Czas" 1908, nr 250; Q, S. Rzewuski, "Kobiety, gra i wino" , reż. M. Wasiutyński, Teatr Miejski w Krakowie, "Głos" 1912, nr 398; Q, , L. Nikorowicz, "W gołębniku" Teatr Miejski w Krakowie , "Czas" 1912, nr 410; L. Rydel, "Zygmunt August" Trylogia, cz. II. "Złote więzy", reż. S. Stanisławski, Teatr Miejski w Krakowie , "Czas" 1912, nr 531; L. Rydel, "Zygmunt August" Trylogia, cz. II, "Ostatni", reż. M. Jednowski, Teatr Miejski w Krakowie "Czas" 1912, nr 543; Q, G. Drgely, Dobrze skrojony frak, reż. E. Rygier, Teatr Miejski w Krakowie, "Czas" 1912, nr 555; Q, S. Kozłowski, "jeniec Napoleona". Szt. hist. w 3 aktach, reż. S. Stanisławski Teatr Miejski w Krakowie, "Czas" 1912, nr 567; Q, H. Histemaeckers, "Szpieg". Szt. w 3 akt. , reż. T. Pawlikowski, Teatr Miejski w Krakowie, "Czas" 1912, nr 579; Q:W. Szekspir, "Makbet" trag. w 5 akt,10 obrazach, M. , reż. Jednowski , Teatr Miejski w Krakowie, "Czas" 1913, nr 7; Quis: W. Somerset-Maugham, "Posażna wdowa", kom. w 3 akt., reż. B. Gorczyński, Teatr Miejski w Krakowie, "Czas" 1913, nr 18; A. Grzymała-Siedlecki: Fredro "Dożywocie" kom. w 3 akt. wierszem, reż. M. Jednowski, Teatr Miejski w Krakowie, "Czas" 1913, nr 16; Quis., T. Konczyński, "Pani Bella" kom. w 4 akt., reż. S. Stanisławski, Teatr Miejski w Krakowie, "Czas" 1913, nr 52; Q, L. H. Morstin, "Szlakiem Legionów", dram. w 4 akt. wierszem, reż. T. Pawlikowski, Teatr Miejski w Krakowie, "Czas" 1913, nr 66, 67; Q, D. Niccodemi, "Wet za wet" , szt. w 3 akt., reż. S. Stanisławski, Teatr Miejski w Krakowie, "Czas" 1913, nr 78; Sdl: K. H .Rostworowski, "Judasz z Kariothu" , dr. w 5 akt, 6 odsłonach, reż. H. Jednowski, Teatr Miejski w Krakowie, "Czas" 1913, nr 90, 91, 93; Q., Molier, "Szkoła mężów". kom w 3 akt. tłum. T. Żeleński, reż. M. Jednowski, Teatr Miejski w Krakowie, "Czas" 1913, nr 102; Q., Molier , "Pocieszne wykwintnisie", kom. w 1 akcie, tłum. T. Żeleński, reż. M. Jednowski, Teatr Miejski w Krakowie, "Czas" 1913, nr 102; Q., L. Biriński, "Taniec czynowników" kom. w 4 akt., tłum. J. Pieniążek, reż. S. Stanisławski, Teatr Miejski w Krakowie, "Czas" 1913, nr 114; Quis.: H. Kucharski-Korab, "Lawina", szt. w 3 akt., Teatr Miejski w Krakowie, "Czas" 1913, nr 127; Q., W. Szekspir, "Wiele hałasu o nic" kom. w 5 akt., tłum. S. Koźmian, reż. M. Jednowski, Teatr Miejski w Krakowie, "Czas" 1913, nr 146; Q., L.Vojnović, "Pani ze słonecznikiem" [Sen nocy weneckiej]. Tryptyk, tł. H. Abancourt de Franqueville, reż. S. Stanisławski, Teatr Miejski w Krakowie, "Czas" 1913, nr 159; Q., Lengyel, L. Biro, "Caryca". Szt. w 3 akt., reż. M. Jednowski, "Czas" 1913, nr170; Quis., Y. Mirande, H. Géroule, "Tajemniczy Dżems". Sztuka w 3 akt., Reż. S. Stanisławski, Teatr Miejski w Krakowie, "Czas" 1913, nr182; Auis., Le Kampf, "Bocian", 3 akt. odwiecznej komedii. Reż. Jednowski, "Czas" 1913, nr 195; Q., B. Winawer, "Losy Europy. Burleska w 3 akt.,. Reż. M. Jednowski, "Czas" 1913, nr 215; Q., W. Szekspir, "Jak wam się podoba. Kom. w 5 akt., Tłum. L. Urlicha. Ułożona na scenę przez H. Modrzejewską, reż. S. Stanisławski, "Czas" 1913, nr 225; Q., A.Schmieden, "Mój najdostojniejszy przodek". Kom. w 3 akt., reż. S. Stanisławski, "Czas 1913, nr 235; Chata w lesie - dziwactwo dramatyczne ["Chatka w lesie" Władysława Syrokomli], "Czas" 1913, nr 410; W. L. Anczyc: "Kościuszko pod Racławicami", "Tygodnik Ilustrowany" 1915, nr 42; "Cyd" Wyspiańskiego , "Rzeczpospolita" 1922, nr 308; ["Hetman Stanisław Żółkiewski": dramat w 3 częściach K. Brończyka], "Kurier Poranny" 1925, nr 283; "Bajka" kom. w 3 aktach Aleksandra Czaplickiego, "Kurier Warszawski" 1925, nr 264; Teatr Polski: "Król" kom. w 4 aktach G. de Caillaveta, R. de Fleurse'a i R. Avne'a ( czy ie Rey'a?). Reżyseria Karola Borowskiego. Dekoracje St. Śliwińskiego, "Kurier Warszawski" 1926, nr 18; Przed premierą "Rewizora", "Kurier Warszawski" 1926, nr 22; Teatr Narodowy: "Faust", tragedia w 21 odsłonach z prologiem. Przekład E. Zegadłowicza. Reż. K. Kamińskiego. Dekor. W. Drabik, ilustr. muz. L. Różyckiego, "Kurier Warszawski" 1926, nr 28; Teatr Mały: "Orzeł czy reszka", om. w 5 akt. L. Verneuilla, tłum. Z. Kleszczyńskiego, reż. d-ra Z. Nowakowskiego, "Kurier Warszawski" 1926, nr 33; "Dama kameliowa". (Przed premierą w Teatrze Polskim), "Kurier Warszawski" 1926, nr 50; Teatr Narodowy: "W cichym dworze", dr. w 3 akt L.H.Morstina, reż. P. Osterwy, "Kurier Warszawski" 1926, nr 51; Teatr Mały: "Tak jest jak wam sie wydało".- parodia w 3 akt. L. Pirandello, przekł. Z. Norblin-Chrzanowskiej, reż. Z. Nowakowskiego, "Kurier Warszawski" 1926, nr 78; Teatr Narodowy: "Księżniczka żydowska: tragedia w 3 aktach W. Grubińskiego, reż. P. Owerłły i autora, dekor. W. Drabika, "Kurier Warszawski" 1926, nr 79; Teatr Narodowy: "Ludzie tymczasowi", komedia w 3 aktach Z. Kaweckiego, reż. Józefa Węgrzyna, dekor. W. Drabika), "Kurier Warszawski" 1926, nr 119; Beaumarchais. (Przed premierą "Cyrulika Sewilskiego" w teatrze im. Bogusławskiego), "Kurier Warszawski" 1926, nr 124; Teatr Polski: "Król Dagobert", kom. w 4 akt. wierszem A. Rivoire'a, przekł. Z. Kleszczyńskiego, reż. St. Stanisławskiego, dekor. St. Śliwińskiego, muz. L. Marczewskiego, "Kurier Warszawski" 1926, nr 127; Teatr Narodowy: "Wróg ludu", dramat. w 5 aktach Henryka Ibsena [rez. L. Solski], "Kurier Warszawski" 1926, nr 145; A.G.S., Teatr Mały: "Osiołkowi w żłobie dano". Kom. w 3 akt. G. de Caillaveta i R. de Flersa. Reż. Al. Węgierki, "Kurier Warszawski" 1926, nr 160; Teatr Reduta: "Książę Niezłomny", odegrany na dziedzińcu szkoły podchorążych, "Kurier Warszawski" 1926, nr 226; Teatr Mały: "Simona", kom. w 3 akt. Jakuba Devala, przekład Z. Kleszczyńskiego, reż. St. Stanisławskiego, dekor. K. Frycza; "Kurier Warszawski" 1926, nr 1926, nr 231; Teatr Letni: "Córka króla czekolady", kom. w 4 akt. P. Gavaulta. Tłum. - reż.? E. Chabaerskiego. Dekor. Sz. Kamińskiego, "Kurier Warszawski" 1926, nr 241; Otwarcie sezonu w Teatrze Narodowym. "Śluby panieńskie" Fredry, "Kurier Warszawski" 1926, nr 243; Teatr Polski: "nadzieja", dr. w 4 akt. Hermana Heijmannsa. Przekł. J. Kasprowicza. Reż. K. Borowskiego. Dekor. K. Frycza, "Kurier Warszawski" 1926, nr 250; Teatr Narodowy: "Świecznik", kom. Alfreda de Musseta. Przekład Boya-Żeleńskiego. Reż. T. Trzcińskiego. Dekor. Wincentego Drabika, "Kurier Warszawski" 1926, nr 275; Wykonanie "Świecznika, "Kurier Warszawski" 1926, nr 277; Teatr Narodowy: "W miłosnym labiryncie", kom. w 3 akt. K. Wroczyńskiego. Reż. Kazimierza Kamińskiego, "Kurier Warszawski" 1926, nr 317; Teatr Polski: "Zaczarowana królewna", baśń w 4 akt. Or-Ota. Reż. Konst. Tatarkiewicza, "Kurier Warszawski" 1926, nr 349; Zagadnienia i spory. Obecny repertuaru teatrów warszawskich, "Kurier Warszawski" 1927, nr 15; Z Teatru: Teatr Mały: "Powrót do grzechu", komedia w 3 akt. Stefana Kiedrzyńskiego. Reż. p. Karola Borowskiego. Dekor. S. Śliwińskiego), "Kurier Warszawski" 1927, nr 32; ["Walka" St. Krzywoszewskiego], "Kurier Warszawski" 1928, nr 70; "Nie trzeba się niczemu dziwić!": komedia w 3 aktach . Kiedrzyńskiego], ], "Kurier Warszawski" 1927, nr 88; ["Miłość bez grosza": komedia w 3 aktach St. Kiedrzyńskiego], ], "Kurier Warszawski" 1929, nr 54; ["Powrót do grzechu": komedia w 3 aktach St. Kiedrzyńskiego], "Kurier Warszawski" 1928, nr 32; ["Para nie para": komedia w 3 aktach Z. Kaweckiego], "Kurier Warszawski" 1929, nr 209, 211; ["Pod falami": sztuka w 4 aktach J.A. Hertza], "Kurier Warszawski" 1931, nr 114; ["Szczęście od jutra": komedia w 3 aktach St. Kiedrzyńskiego], "Kurier Warszawski" 1932, nr 23; ["Miłość panieńska: sztuka w 4 aktach M. Kuncewiczowej], "Kurier Warszawski" 1932, nr 126; ;["Dramat Kaliny": trzy sceny z prozy życia Z. Kaweckiego], ], "Kurier Warszawski" 1933, nr 70; ["Cudnik i S-ka": sztuka w 3 aktach St. Kiedrzyńskiego], "Kurier Warszawski" 1935, nr 49; ["Raz się tylko żyje": komedia w 3 aktach St. Kiedrzyńskiego], "Kurier Warszawski" 1936, nr 48; ["Gałązka rozmarynu": widowisko w 5 obrazach Z. Nowakowskiego], "Kurier Warszawski" 1937, nr 311; ["Pensjonat we dworze" komedia St. Kiedrzyńskiego], "Kurier Warszawski" 1939, nr 106; ["Koleżanki": komedia w 3 aktach St. Krzywoszewskiego], "Kurier Warszawski" 1939, nr 143; Korzeniowski - Europejczyk ( Po premierze "Imienia albo majątku", [Warszawa, Teatr Polski], "Odnowa" 1946, nr 6; G.B. Shaw: "Uczeń diabła" w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, "Ilustrowany Kurier Polski" 1947, nr 47; "Wilki w nocy" [Toruń Teatr Ziemi Pomorskiej], Ilustrowany Kurier Polski" 1947, nr 316; A Tokajew: "Konkurenci". [T. Polski w Bydgoszczy], "Ilustrowany Kurier Polski"1951, nr 307; Recenzja teatralna utworów Stanisława Moniuszki, "Od A do Z" 1952, nr 44; Magazyn mód" I. Kryłowa w Państwowym Teatrze Ziemi Pomorskiej w Bydgoszczy, "Ilustrowany Kurier Polski" 1953, nr 199; ["Balladyna" J. Słowackiego , Teatr Studio PWST w Warszawie], "Teatr" 1954, nr 9; Recenzja "Aszantki" W. Perzyńskiego [Teatr Narodowy w Warszawie], "Teatr i Film" 1957, nr 4; ["Dzika kaczka" H. Ibsena, Teatr Poezji w Krakowie], "Teatr i Film" 1957, nr 6;
Artykuły
O Słowackim i o nas, "Młodość" 1898; Jan August Kisielewski- portret piórem [o dramaturgu], "Młodość" 1900, nr 8; Wrażenia literackie: "Wesele" Wyspiańskiego", "Głos" 1900, nr 14; O idealnym i nieidealnym teatrze. I., "Głos" 1900, nr 40; Aktorzy i publiczność warszawska. II., "Głos" 1900 nr 41; Dramat Konczyńskiego "Otchłań". O sztuce plotkarskiej. III., "Głos" 1900, nr 45; I idealnym i nieidealnym teatrze IV, "Głos" 1900, nr 52; Publiczność krakowska i publiczność artystyczna, "Słowo Polskie" 1901, nr 279;
Zapowiedź wystawienia "Syna Królewskiego" - analiza dramatu, "Czas" 1905, nr 250; Reforma krytyki, "Świat" 1907, nr 40; Teatr angielski [cykl artykułów], "Czas" 1907, nr 126, 127, 128; Teatr Nowrwida, "Czas" 1908, nr 127-129; Metamorfozy "Cyda", "Sfinks"1908, t.1; Dialog o upadku sztuki aktorskiej, "Museion" 1911, z.1; Estetyka Zygmunta Krasińskiego, "Museion" 1912, z. 2, 3Jan z Marnowa, Dwudziestolecie teatru lwowskiego, "Tygodnik Ilustrowany" 1913, nr 44; Z pola krytyki, "Czas" 1913, nr 559; Recenzje teatralne Boy'a, "Rzeczpospolita" 1920, nr 2; Pod ostrym kątem. Teatry na Pomorzu, "Rzeczpospolita" 1922, nr 265; 266; Mieczysław Frenkiel. (W przeddzień jego pracy na scenie), "Kurier Warszawski" 1927, nr 17; Kotarbiński jako dyrektor teatru, "Kurier Warszawski" 1928, nr 295; [Jan z Marnowa], Amatorzy i ochotnicy, "Ilustrowany Kurier Polski" 1946, nr 96; Ludwik Solski, "Ilustrowany Kurier Polski" 1946, nr 12; Od teatralizacji do treści wewnętrznej, "Ilustrowany Kurier Polski" 1946, nr 1; Witold Noskowski, "Życie Literackie" 1947, nr 7/8; Karol Adwentowicz, "Łódź Teatralna" 1946/1947, nr 8; Aleksander Rodziewicz, "Arkana" 1947, nr 1/2; Nie z jednego pieca [o Stefanie Krzywoszewskim], Ilustrowany Kurier Polski" 1948, nr 32; Teatry pomorskie w sezonie 1947/1948, "Teatr" 1948, nr 3-5; Don Kichot w kontuszu, "Ilustrowany Kurier Polski" 1950, nr 355; O inscenizacji "Powrotu posła", "Ilustrowany Kurier Polski" 1951, nr 16; O Aleksandrze Rodziewiczu - jubileusz 35-lecia pracy artystycznej, "Ilustrowany Kurier Polski" 1951, nr 14; U kolebki "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego, [dzieje prapremiery], "Pamiętnik Teatralny" 1953, nr 4; Leszczyński Jerzy o aktorstwie, "Teatr" 1952, nr 11; [Trzciński Teofil], "Teatr" 1953, nr 4; [Szurmiej Szymon - charakterystyka gry aktorskiej], "Teatr" 1953, nr 20; O kostiumologię żywą, "Teatr" 1954, nr 20; Aura teatrów poznańskich, "Teatr" 1954, nr 7;
Z zagadnień magazynu mód, "Teatr" 1953, nr 24; Świat aktorskich moich czasów (fragm.) Setne rocznice aktorskie [ A. Gostyńska, S. Nowicki, W Wojdałowicz, R. Żelazowski], "Teatr" 1955, nr 9; Jubileusz 80-lecia pracy, [L. Solski], Ilustrowany Kurier Polski" 1954, nr 68; Jakubowska Zofia wspomnienie pośmiertne, "Teatr" 1955, nr 14;; Świat aktorskich moich czasów (fragm.), Szkic o Modrzejewskiej Helenie, "Pomorze" 1955, z.2;Pamiętniki (fragm.), "Teatr" 1956, nr 7; Zapolska wyśniona i Zapolska z krwi i kości, "Teatr" 1956, nr 19; Ibsen i ibsenizm, "Teatr" 1956, nr 23, 24, [Życie i dzieła; Dzieła i człowiek]; Józef Karbowski, "Teatr" 1956, nr 13;Następca Żółkowskiego [Frenkiel Mieczysław], "Teatr" 1956, nr 15/16; Ojciec realizmu scenicznego [Rapacki Wincenty], "Pomorze" 1956, nr 1; Dwaj legendarni aktorzy polscy (fragm. drukującego się dzieła "Świat aktorski moich czasów"), "Pomorze" 1956, z.6; Wyspiański w dniu swoim powszednim, "Teatr i Film" 1957, nr 12, 13; Moje najstarsze wspomnienia teatralne, "Pomorze" 1957, nr 2; [Adwentowicz], wspomnienie, "Teatr i Film" 1957, nr 10; Świat aktorski moich czasów (fragm.). Indywidualność twórcza Wojciecha Brydzińskiego, "Teatr" 1957, nr 2; Emigracyjne Modrzejewsiana, "Pamiętnik Teatralny" 1957, nr 1; Wiosna Osterwy, "Teatr i Film" 1957, nr 2, O Romanie Władysławie [sprostowanie do art. J. Leszczyńskiego: Wł. Roman aktor z bożej łaski], "Teatr" 1957, nr 2; Zofia Wierzejewska, "Teatr i Film" 1957, nr 8; [Lubowski Edward], "Teatr" 1958, nr 22; W temperaturze swych dzieł [o Wyspiańskim], "Teatr i Film" 1958, nr 6; Dwaj komediopisarze jako dwie figury komiczne [o Kazimierzu Zalewskim], "Teatr i Film" 1958, nr 22; Świat aktorski moich czasów (fragm.), [o Dobrzańskich], "Teatr i Film" 1958, nr 7, "Teatr" 1958, nr 13; [Jaroszyński Leon], "Ilustrowany Kurier Polski" 1958, nr 70; [Pawlikowski Tadeusz], "Teatr" 1958, nr 19; [Irena Solska], "Teatr" 1958, nr 9; Reymonta kariera w teatrze i cyrku, "Teatr" 1959, nr 18; Jaroszyński Leon, "Teatr" 1959, nr 24; [O mianowaniu teatru krakowskiego im. J. Słowackiego], "Teatr" 1961, nr 5;[O Ćwiklińskiej], "Listy Teatru Polskiego" 1960, nr 27-40; 1961, nr 41-54; Legenda S [Ludwika Solskiego], "Pamiętnik Teatralny" 1960, nr 16, 29; Mały pan z laseczką [o Tadeuszu Pawlikowskim], "Teatr" 1961, nr 23; "Tygodnik Powszechny" 1961, nr 50; I uczciwie i nic nie kosztowało (kartki z pamiętnika, [Z przeszłości teatru], "Teatr" 1961, nr 25; ;O sobie i teatrze, "Gazeta Pomorska" 1961, nr 155W stulecie urodzin Tadeusza Pawlikowskiego, "Teatr" 1962, nr 3; Wspomnienie pośmiertne [Karol Frycz], "Teatr" 1963, nr 20; Walewski czy Wyspiański (1), ( w związku z premierą "Wesela" w Teatrze Powszechnym w reż. Hanuszkiewicza), "Teatr" 1964, nr 1; Walewski czy Wyspiański (2), "Teatr" 1964, nr 2; [oddziaływanie na siebie teatru i widowni], "Dialog" 1964, nr 3; Atutowy as Pawlikowskiego, [o Władysławie Romanie]"Teatr" 1964, nr 18;
Varia:
Mechanizm legendy/ praca T. Frenkla pt. "Ostatni kawał Bolesława Leszczyńskiego", "Kronika Polski i Świata" 1938, nr 43; Dramat Lwa Tołstoja " Władca mroku", "Młodość" 1900, z. IV-V; Dramaty Gorkiego, "Słowo" 1903, nr 124
Bibliografia przedmiotowa
Adama Grzymała-Siedlecki. W 70-lecie pracy twórczej, Kraków 1966; L. Choromański: A.G.-S. (Z cyklu: Sylwetki krytyków), "Prawda" 1913, nr 28/29; E. Csató: Świat aktorski G-S, "Dialog" 1966, nr 1; Z. Dębicki: A.G-S., (w:) tegoż, Portrety, seria II, Warszawa 1928; L. Eustachiewicz: Dziewięćdziesiąt lat G-S., "Dialog" 1965, nr 1; B. Frankowska: Wstęp . Recenzent "Kuriera Warszawskiego"(w:) Adama Grzymała Siedlecki: Z teatrów warszawskich 1926 - 1939, Warszawa 1972; J. Iwaszkiewicz: Grzymała, "Twórczość" 1967, nr 4 ; S. Józefowicz: A.G.-S. jako krytyk międzywojenny, "Życie i Myśl" 1969, nr 4: J. Konieczny: Adam Grzymała-Siedlecki. Życie i twórczość, Bydgoszcz 1981; A. Kruk: Adam Grzymała-Siedlecki - człowiek teatru, praca doktorska, maszynopis BUŁ; J.Mierz: Kraków teatralny i muzyczny, "Tygodnik Ilustrowany "Nasz Kraj" 1906, z. 10, s.21-23; R. Nowak: "Świat aktorski moich czasów" G.-S., "Notatnik Teatralny" 1991, nr1; M. Rusinek: W hołdzie Artyście i Pisarzowi, "Kultura" 1967, nr 7; J. Szymkiewicz: Adam Grzymała-Siedlecki o sobie i teatrze, "Gazeta Pomorska", "Spojrzenia", 1961, nr 155; Z. Żabicki: O krytyce G.-S. - impresje, "Dialog" 1967, nr 4.

Oprac. Dorota Fox

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji